Informace o zpracování osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů společnosti Trans World Hotels & Entertainment, a.s.

Společnost Trans World Hotels & Entertainment, a.s., se sídlem č.p. 64, Česká Kubice, PSČ 345 32, IČO: 643 58 267, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 492 (dále jen „TWHE“), je společností, která provozuje Trans World Hotel Savannah, umístěný na adrese č.p. 198, Chvalovice-Hatě, 669 02 Znojmo. Z titulu svého předmětu podnikání vystupuje TWHE jako správce osobních údajů svých zákazníků tak, jak mu to ukládá nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 z 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „Nařízení GDPR“). Účelem tohoto textu je informovat Vás, jakožto zákazníka TWHE, o tom, jakým způsobem, za jakým účelem a na základě jakého právního důvodu ve smyslu článku 6 odst. 1 Nařízení GDPR zpracováváme Vaše osobní údaje. 

TWHE zpracovává osobní údaje, které jsou nezbytné pro plnění právní povinnosti. 

OBČANÉ ČESKÉ REPUBLIKY 

2.1 Zákon o místních poplatcích 

Podle obecně závazné vyhlášky obce Chvalovice č. 7/2012, o místních poplatcích, v jejíž působnosti je Trans World Hotel Savannah, je společnost TWHE jakožto ubytovatel povinna vybírat poplatek z ubytovací kapacity. Dle této obecně závazné vyhlášky ve spojení se zákonem č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, je ubytovatel povinen vést evidenční knihu, do které zapisuje a v důsledku toho zpracovává následující osobní údaje: 

 • Jméno 
 • Příjmení 
 • Adresa místa trvalého pobytu nebo místa trvalého bydliště v zahraničí 
 • Číslo průkazu totožnosti a jeho typ 
 • Datum příjezdu 
 • Datum odjezdu 
 • Účel pobytu

Všechny výše uvedené osobní údaje získává TWHE z registračního formuláře, který vyplňuje při přihlašování se do Trans World Hotelu Savannah. 

2.2 Účel zpracování osobních údajů 

Všechny osobní údaje vyjmenované v tomto článku jsou TWHE zpracovávány pro účely řádného provozování ubytovacích služeb. 

2.3 Doba uložení osobních údajů 

Osobní údaje uvedené v čl. 2.1 je TWHE dle zákona č. 565/1995 Sb., o místních poplatcích, povinna uchovávat po dobu 6 let od provedení posledního zápisu v evidenční knize. Společnost TWHE uchovává evidenční knihu v elektronické podobě a originál registračního formuláře v písemné podobě. Osobní údaje jsou uchovávány po dobu 6 let od okamžiku ukončení ubytování. 

2.4 Přístup k osobním údajům 

Osobní údaje uvedené v tomto článku jsou zpřístupněny zaměstnancům TWHE pracujícím v následujících odděleních či pracovních pozicích: 

 • recepce 
 • Front Office Manager 
 • rezervační manažer 
 • Food & Beverage Manager, a to pouze v následujícím rozsahu: jméno, příjmení, datum příjezdu, datum odjezdu 
 • management 
 • Sales Manager 

Osobní údaje uvedené v tomto článku zpracovává TWHE, pro TWHE je však mohou zpracovávat i tito zpracovatelé: 

 • Společnost Amadeus Hospitality Netherlands B.V. (“Amadeus”), se sídlem Chasséveld 15-G, 4811 DH Breda, The Netherlands, která poskytuje společnosti TWHE systém IDPMS, v němž jsou ukládány Vaše osobní údaje zpracovávané podle tohoto článku; 
 • Společnost HRS Praha | Hospitality and Retail Systems Budějovická 1550/15a, 140 00 Praha 4, Česká republika, která poskytuje společnosti TWHE systém Fidelio, v němž jsou ukládány Vaše osobní údaje zpracovávané podle tohoto článku. 
 • Espiral s.r.o., Company ID No.: 283 12 546, with its registered office at Slámova 1013/72, Černovice, 618 00 Brno, registered in the Commercial Register maintained by the Regional Court in Brno, Section C, File No. 60561, which provides TWHE with services in marketing; 

2.5 Další informace o zpracování osobních údajů 

V případě neposkytnutí osobních údajů podle tohoto článku nelze umožnit subjektu údajů ubytování se v Trans World Hotelu Savannah. 

CIZINCI 

TWHE zpracovává osobní údaje, které jsou nezbytné pro plnění právní povinnosti. Zákon o pobytu cizinců na územní České republiky Podle obecně zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky, je ubytovatel povinen vést domovní knihu, do které zapisuje a v důsledku toho zpracovává následující osobní údaje: 

 • Jméno 
 • Příjmení 
 • Datum narození 
 • Státní občanství 
 • Adresa trvalého bydliště v zahraničí 
 • Číslo cestovního dokladu a víza a typ dokladu 
 • Počátek pobytu 
 • Předpokládaná doba pobytu 
 • Účel pobytu 

Všechny výše uvedené osobní údaje získává TWHE z registračního formuláře, který vyplňujete při přihlašování se do Trans World Hotelu Savannah. 

2.7 Účel zpracování osobních údajů 

Všechny osobní údaje vyjmenované v tomto článku jsou TWHE zpracovávány pro účely řádného provozování ubytovacích služeb. 

2.8 Doba uložení osobních údajů 

Osobní údaje uvedené v čl. 2.6 je TWHE dle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky, povinna uchovávat po dobu 6 let od provedení posledního zápisu v domovní knize. Společnost TWHE uchovává evidenční knihu v elektronické podobě. Osobní údaje jsou v ní tedy uchovávány po dobu 6 let od okamžiku ukončení ubytování. 

Společnost TWHE uchovává evidenční knihu rovněž v listinné podobě, v níž jsou osobní údaje uchovávány po dobu 6 let od provedení posledního zápisu. 

2.9 Přístup k osobním údajům 

Osobní údaje uvedené v tomto článku jsou zpřístupněny zaměstnancům TWHE pracujícím v následujících odděleních či pracovních pozicích: 

 • recepce 
 • Front Office Manager 
 • rezervační manažer 
 • Food & Beverage Manager, a to pouze v následujícím rozsahu: jméno, příjmení, datum příjezdu, datum odjezdu 
 • management 
 • Sales Manager 

Osobní údaje uvedené v tomto článku zpracovává TWHE, pro TWHE je však mohou zpracovávat i tito zpracovatelé: 

 • Společnost Amadeus Hospitality Netherlands B.V. (“Amadeus”), se sídlem Chasséveld 15-G, 4811 DH Breda, The Netherlands, která poskytuje společnosti TWHE systém IDPMS, v němž jsou ukládány Vaše osobní údaje zpracovávané podle tohoto článku; 
 • Společnost HRS Praha | Hospitality and Retail Systems Budějovická 1550/15a, 140 00 Praha 4, Česká republika, která poskytuje společnosti TWHE systém Fidelio , v němž jsou ukládány Vaše osobní údaje zpracovávané podle tohoto článku. 
 • Espiral s.r.o., Company ID No.: 283 12 546, with its registered office at Slámova 1013/72, Černovice, 618 00 Brno, registered in the Commercial Register maintained by the Regional Court in Brno, Section C, File No. 60561, which provides TWHE with services in marketing; 

2.10 Další informace o zpracování osobních údajů 

V případě neposkytnutí osobních údajů podle tohoto článku Vám nelze umožnit ubytování se v Trans World Hotelu Savannah. 

TWHE zpracovává osobní údaje na základě Vašeho souhlasu. Rozsah osobních údajů TWHE zpracovává na základě souhlasu subjektu údajů následující osobní údaje: 

 • Jméno 
 • Příjmení 
 • Telefonní číslo 
 • E-mail 

3.2 Účel zpracování osobních údajů 

Osobní údaje zpracovávané podle tohoto článku jsou TWHE zpracovávány pro účely zasílání obchodních sdělení. Osobní údaje podle tohoto článku jsou zpracovávány v případě, kdy TWHE nezískala Vaše osobní údaje v souvislosti s poskytnutím ubytovacích služeb nebo v rámci obchodních sdělení nedochází k nabízení vlastních ubytovacích služeb společnosti TWHE. 

3.3 Doba uchování osobních údajů 

Osobní údaje zpracovávané na základě tohoto článku jsou TWHE uchovávány po dobu 5 let. Osobní údaje podle tohoto článku jsou uchovávány v elektronické podobě. Po uplynutí doby uchování osobních údajů dojde k vymazání osobních údajů z databáze TWHE. 

3.4 Přístup k osobním údajům 

Osobní údaje uvedené v tomto článku jsou zpřístupněny zaměstnancům TWHE pracujícím v následujících odděleních či pracovních pozicích: 

 • recepce 
 • management 
 • Sales Manager 
 • marketingové oddělení 

Osobní údaje uvedené v tomto článku zpracovává TWHE, pro TWHE je však mohou zpracovávat i tito zpracovatelé: 

 • společnost Espiral s.r.o., IČO: 283 12 546, se sídlem Slámova 1013/72, Černovice, 618 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 60561, která poskytuje společnosti TWHE služby v oblasti marketingu. 
 • Společnost Amadeus Hospitality Netherlands B.V. (“Amadeus”), se sídlem Chasséveld 15-G, 4811 DH Breda, The Netherlands, která poskytuje společnosti TWHE systém IDPMS, v němž jsou ukládány Vaše osobní údaje zpracovávané podle tohoto článku, která rovněž poskytuje společnosti TWHE služby v oblasti marketingu 
 • Společnost HRS Praha | Hospitality and Retail Systems Budějovická 1550/15a, 140 00 Praha 4, Česká republika, která poskytuje společnosti TWHE systém Fidelio, v němž jsou ukládány Vaše osobní údaje zpracovávané podle tohoto článku 

 3.5 Další informace o zpracování osobních údajů 

Nejste povinen/na poskytnout TWHE osobní údaje uvedené v tomto článku. V případě, kdy neposkytnete osobní údaje uvedené v tomto článku, nebudou Vám zasílána obchodní sdělení. Souhlas se zpracováním osobních údajů jste oprávněn/a kdykoliv odvolat prostřednictvím těchto kontaktních údajů: 

VĚRNOSTNÍ PROGRAM SAVANNAH GOLD PROGRAM 

TWHE zpracovává osobní údaje, které jsou nezbytné pro plnění smlouvy uzavřené s Vámi, jejímž předmětem je účast ve věrnostním programu Savannah Gold Program. 

4.1 Rozsah osobních údajů

Na základě plnění smlouvy zpracovává TWHE tyto osobní údaje: 

 • E-mail 
 • Jméno 
 • Příjmení 
 • Adresa 
 • Telefonní číslo 
 • Datum narození 
 • Jazyk registrace 
 • Přehled transakcí 

4.2 Účel zpracování osobních údajů

Účelem zpracování je umožnění Vaší účasti ve věrnostním programu Savannah Gold Program u TWHE a plnění práv a povinností vyplývajících ze smlouvy mezi Vámi a TWHE, jejímž předmětem je účast ve věrnostním programu. 

4.3 Doba uchování osobních údajů 

Výše uvedené údaje jsou uchovávány TWHE po dobu Vaší účasti ve věrnostním programu Savannah Gold Program, tj. po dobu účinnosti smlouvy o takové účasti. Osobní údaje jsou uchovávány pouze elektronicky v interním systému společnosti TWHE. 

Po uplynutí doby pro uložení osobních údajů dojde k odstranění osobních údajů vymezených v tomto článku z interního systému společnosti TWHE. 

4.4 Přístup k osobním údajům 

Osobní údaje uvedené v tomto článku jsou zpřístupněny zaměstnancům TWHE pracujícím v následujících odděleních či pracovních pozicích: 

 • recepce 
 • Front Office Manager 
 • rezervační manažer Spa recepční, a to pouze v následujícím rozsahu: jméno, příjmení, datum narození, jazyk registrace, transakce v rámci programu 
 • Food & Beverage Manager, a to pouze v následujícím rozsahu: jméno, příjmení, datum narození, jazyk registrace, transakce v rámci programu 
 • management 
 • Sales Manager 

Osobní údaje uvedené v tomto článku zpracovává TWHE, pro TWHE je však mohou zpracovávat i tito zpracovatelé: 

 • společnost Espiral s.r.o., IČO: 283 12 546, se sídlem Slámova 1013/72, Černovice, 618 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 60561, poskytovatel systému Savannah Gold Program. 
 • Společnost Amadeus Hospitality Netherlands B.V. (“Amadeus”), se sídlem Chasséveld 15-G, 4811 DH Breda, The Netherlands, která poskytuje společnosti TWHE systém IDPMS, v němž jsou ukládány Vaše osobní údaje zpracovávané podle tohoto článku a rovněž poskytuje společnosti TWHE služby v oblasti marketingu; 
 • Společnost HRS Praha | Hospitality and Retail Systems Budějovická 1550/15a, 140 00 Praha 4, Česká republika, která poskytuje společnosti TWHE systém Fidelio, v němž jsou ukládány Vaše osobní údaje zpracovávané podle tohoto článku. 

4.5 Další informace o zpracování osobních údajů 

V případě neposkytnutí osobních údajů podle tohoto článku nelze plnit smlouvu mezi Vámi a TWHE a nemůže Vám tak být umožněna účast ve věrnostním programu Savannah Gold Program. 

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ UBYTOVACÍCH SLUŽEB 

TWHE zpracovává osobní údaje, které jsou nezbytné pro plnění smlouvy uzavřené s Vámi, jejímž předmětem je poskytování ubytovacích služeb. 

4.6 Rozsah osobních údajů 

Na základě plnění smlouvy zpracovává TWHE tyto osobní údaje: 

 • Číslo kreditní karty, včetně data ukončení její platnosti 
 • Číslo pokoje 
 • E-mail 
 • Telefonní číslo 
 • Jazyk registrace 

4.7 Účel zpracování osobních údajů 

Účelem zpracování těchto osobních údajů je plnění práv a povinností vyplývajících ze smlouvy o poskytování ubytovacích služeb, zejména doklady v rámci provedení platby za ubytování, a další služby poskytnuté v průběhu ubytování (například restaurace, SPA, Wellnes apod.) komunikace s Vámi při provádění rezervace a rovněž v rámci samotného ubytování. 

4.8 Doba uchování osobních údajů 

Výše uvedené údaje jsou uchovávány TWHE do okamžiku uplynutí šesti měsíců od ukončení Vašeho ubytování v Hotelu Savannah, a to pro umožnění komunikace s Vámi v případě sporů vyplývajících ze smlouvy o ubytování. V případě, kdy platba za ubytování probíhá po uplynutí šesti měsíců od ukončení Vašeho ubytování v Hotelu Savannah, jsou osobní údaje uchovávány do okamžiku přijetí této platby. Po uplynutí doby uložení osobních údajů dojde k odstranění osobních údajů vymezených v tomto článku z interního systému společnosti TWHE a likvidaci dokladů spojených s vedením této evidence. 

4.9 Přístup k osobním údajům 

Osobní údaje uvedené v tomto článku jsou zpřístupněny zaměstnancům TWHE pracujícím v následujících odděleních či pracovních pozicích: 

 • recepce 
 • Front Office Manager 
 • rezervační manažer 
 • Food & Beverage Manager, a to pouze v rozsahu číslo pokoje Spa recepční, a to pouze v rozsahu číslo pokoje 
 • management 
 • Sales Manager 

Osobní údaje jsou zpřístupněny zaměstnancům TWHE na pozici Food & Beverage Manager nebo Spa recepční pouze v případě, že využíváte služby restaurace nebo Spa. 

Osobní údaje uvedené v tomto článku zpracovává TWHE, pro TWHE je však mohou zpracovávat i tito zpracovatelé: 

 • Společnost Amadeus Hospitality Netherlands B.V. (“Amadeus”), se sídlem Chasséveld 15-G, 4811 DH Breda, The Netherlands, která poskytuje společnosti TWHE systém IDPMS, v němž jsou ukládány Vaše osobní údaje zpracovávané podle tohoto článku; 
 • Společnost HRS Praha | Hospitality and Retail Systems Budějovická 1550/15a, 140 00 Praha 4, Česká republika, která poskytuje společnosti TWHE systém Fidelio, v němž jsou ukládány Vaše osobní údaje zpracovávané podle tohoto článku. 

4.10 Další informace o zpracování osobních údajů 

V případě neposkytnutí osobních údajů podle tohoto článku nelze plnit smlouvu mezi Vámi a TWHE a nemůže Vám tak být umožněno ubytování v Hotelu Savannah. 

TWHE zpracovává osobní údaje, které jsou nezbytné pro účely jejích oprávněných zájmů. 

KAMEROVÝ SYSTÉM 

5.1 Rozsah osobních údajů 

TWHE provozuje kamerový systém v následujících prostorech hotelu: 

 • recepce 
 • lobby 
 • restaurace 
 • bazén 
 • parkoviště (vnitřní i vnější) 
 • výtah 

5.2 Účel zpracování osobních údajů 

Účelem zpracování osobních údajů je ochrana majetku TWHE a hostů hotelu, vzhledem ke skutečnosti, že v prostorech, v nichž je kamerový systém umístěn, dochází často k manipulaci s majetkem a peněžními prostředky TWHE a hostů hotelu, případně k odkládání osobních věcí. Účelem zpracování osobních údajů prostřednictvím kamerového systému v bazénu hotelu je rovněž zajišťování dozoru nad děním v tomto bazénu. 

5.3 Doba uchování osobních údajů

Záznamy kamerového systému jsou uchovávány TWHE po dobu jednoho týdne. 

5.4 Přístup k osobním údajům 

Osobní údaje uvedené v tomto článku jsou zpřístupněny zaměstnancům TWHE pracujícím v následujících odděleních či pracovních pozicích: 

 • Recepce 
 • Front Office Manager 
 • management 
 • Oddělení kamerového dohledu 

5.5 Další informace o zpracování osobních údajů, test proporcionality 

Pro ochranu majetku společnosti TWHE, majetku Vašeho i majetku ostatních hostů Hotelu Savannah, a dále pak pro vykonávání dozoru nad děním v hotelovém bazénu se jeví použití kamerového systému jako nejúčelnější způsob dosažení požadovaných cílů. V takovém případě je tedy nezbytné zasáhnout do Vašeho práva na ochranu soukromí, jelikož je dán zájem společnosti TWHE na provozování kamerového systému a provádění výše uvedené ochrany. Společnost TWHE provozuje kamerový systém v co nejmenším možném rozsahu, včetně omezení doby uchování kamerových záznamů.

MARKETING 

5.6 Rozsah osobních údajů 

TWHE zpracovává Vaše osobní údaje podle tohoto článku v následujícím rozsahu: 

 • Jméno 
 • Příjmení 
 • adresa 
 • Telefonní číslo 
 • E-mail 

5.7 Účel zpracování osobních údajů 

Účelem zpracování osobních údajů je zasílání obchodních sdělení. Společnost TWHE má oprávněný zájem na provádění přímého marketingu pro své služby. Osobní údaje podle tohoto článku jsou zpracovávány pouze v případě, kdy TWHE získala Vaše osobní údaje v souvislosti s poskytnutím ubytovacích služeb a v rámci obchodních sdělení dochází k nabízení ubytovacích služeb společnosti TWHE. 

5.8 Doba uchování osobních údajů 

Osobní údaje zpracovávané na základě tohoto článku jsou TWHE uchovávány po dobu 5 let. Osobní údaje podle tohoto článku jsou uchovávány v elektronické podobě. Po uplynutí doby uchování osobních údajů dojde k vymazání osobních údajů z databáze TWHE. 

5.9 Přístup k osobním údajům 

Osobní údaje uvedené v tomto článku jsou zpřístupněny zaměstnancům TWHE pracujícím v následujících odděleních či pracovních pozicích: 

 • recepce 
 • management 
 • Sales Manager 
 • marketingové oddělení 

Osobní údaje uvedené v tomto článku zpracovává TWHE, pro TWHE je však mohou zpracovávat i tito zpracovatelé: 

 • společnost Espiral s.r.o., IČO: 283 12 546, se sídlem Slámova 1013/72, Černovice, 618 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 60561, která poskytuje společnosti TWHE služby v oblasti marketingu. 
 • Společnost Amadeus Hospitality Netherlands B.V. (“Amadeus”), se sídlem Chasséveld 15-G, 4811 DH Breda, The Netherlands, která poskytuje společnosti TWHE systém IDPMS, v němž jsou ukládány Vaše osobní údaje zpracovávané podle tohoto článku a rovněž poskytuje společnosti TWHE služby v oblasti marketingu; 
 • Společnost HRS Praha | Hospitality and Retail Systems Budějovická 1550/15a, 140 00 Praha 4, Česká republika, která poskytuje společnosti TWHE systém Fidelio, v němž jsou ukládány Vaše osobní údaje zpracovávané podle tohoto článku. 

5.10 Další údaje o zpracování osobních údajů 

V případě, kdy si nepřejete, aby Vám byla zasílána obchodní sdělení, můžete se z jejich odebírání kdykoliv odhlásit prostřednictvím odkazu zaslaného v rámci každého obchodního sdělení. 

Dle Nařízení GDPR jste oprávněn: 

 • kdykoliv souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat; 
 • požadovat od TWHE kdykoliv informaci, jakým způsobem Vaše osobní údaje zpracovává; 
 • požadovat od TWHE přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, případně omezení zpracování; 
 • vznést námitku proti zpracování; 
 • požadovat přenositelnost údajů; 
 • podat stížnost na zpracování osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů. 

Svá práva stanovená Nařízením GDPR můžete uplatňovat u TWHE prostřednictvím následujících kontaktních údajů: 

 • email: podatelna @acc.cz 
 • telefonní číslo: +420 379792011 
 • adresa: Trans World Hotels & Entertainment, a.s., Česká Kubice 64, 345 32 Česká Kubice 

Tyto informace o zpracování osobních údajů byly zpracovány za účelem informování o účelu, způsobu a právních důvodech zpracování osobních údajů poskytnutých návštěvníky hotelu společnosti TWHE a o právech těchto subjektů údajů. Jsou dostupné na recepci a všech pokojích Trans World Hotelu Savannah a zároveň jsou dostupné online na adrese www.znojmo.twhotels.cz. 

 

Tyto informace o zpracování osobních údajů jsou účinné ke dni 25. května 2018.