Ubytovací řád

 

UBYTOVACÍ ŘÁD TRANS WORLD HOTELU SAVANNAH

 

Hotel může ubytovat pouze řádně registrované hosty a poskytovat služby odpovídající hotelové kategorii ****.

Vezměte prosím na vědomí, že všechny pokoje a vnitřní prostory hotelu jsou nekuřácké.


1. Po příjezdu na hotel musí host předložit platný průkaz totožnosti nebo pas vydaný vládou a opatřený fotografií, na základě kterého obdrží hotelovou magnetickou kartu, která slouží jako klíč k přidělenému pokoji. Hosté mladší 18 let musí být v doprovodu dospělé osoby.

2. V případě, že host odmítne předložit svůj průkaz totožnosti, hotel není povinen ho ubytovat. Ubytování a poskytnuté služby je host povinen uhradit v hotovosti nebo kreditní kartou v den příjezdu, nebo v den odjezdu, pod podmínkou, že byl při přihlašování stanoven kredit. Platby na fakturu jsou povoleny v případě, že byla předem zaslána písemná žádost a vedení hotelu předem schválí odklad splatnosti kreditu. Hotel přijímá vouchery vystavené cestovními kancelářemi schválené hotelem a vouchery vystavené hotelem. Přihlášení u rezervací provedených v ten samý den, kdy se host přihlásí k pobytu, musí být zaplaceny v plné výši v hotovosti na celou dobu plánovaného pobytu, není-li platba zajištěna předložením kreditní karty.

3. Pokud bylo potvrzeno ubytování hosta v pokoji specifického typu, bude hostu účtována odpovídající cena, a to i v případě, že bude ubytován v jiném volném pokoji odlišného typu.

4. Aktuální ceník ubytování a služeb poskytovaných hotelem je k dispozici na recepci hotelu a na internetové adrese znojmo.twhotels.cz.

5. Není-li potvrzeno jinak, pokoj s nezajištěnou rezervací bude podržen pouze do 18:00.

6. Je-li hotelový host očividně pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky, hotel si vyhrazuje právo odmítnout hosta ubytovat.

7. V případě onemocnění nebo zranění hosta hotel poskytne hostu zdravotní ošetření nebo případně zajistí převoz do nemocnice. Vzniklé náklady hradí host.

8. V den příjezdu jsou pokoje hostům k dispozici od 15:00. V den odjezdu je nutno se odhlásit do 11:00 (poledne), není-li jinak dohodnuto a odsouhlaseno hotelem.

9. Předčasný příchod nebo pozdní odchod je možný dle dostupné kapacity, za což může být účtován příplatek.

10. Hoteloví hosté nejsou oprávněni přemisťovat hotelové vybavení v pokoji nebo manipulovat s elektrickou sítí a zařízeními v pokoji.

11. Z bezpečnostních důvodů mohou hosté používat pouze elektrické spotřebiče určené pro osobní hygienu (holicí strojky, masážní strojky, atd.) nebo případně počítačové technologie. Používání prodlužovaček, otevřeného ohně, svíček a zábavní pyrotechniky v prostorách hotelu je zakázáno.

12. Hoteloví hosté mohou v hotelu využívat bezplatné wi-fi připojení na Internet.

13. Hoteloví hosté nesmí v hotelovém pokoji, restauraci nebo rekreačních prostorách hotelu, včetně bazénu, tělocvičny a spa, nechávat děti mladší 10 let bez dozoru dospělé osoby.

14. Z bezpečnostních důvodů je na chodbách a společných prostorách hotelu používán kamerový systém. Použití nahrávek se řídí platnými zákony na ochranu osobních údajů; systém byl ohlášen a schválen Úřadem pro ochranu osobních údajů.

15. Animační program poskytovaný hotelem slouží jako zábavný program pro děti a není určen k hlídání dětí. Animátoři nenesou žádnou zákonem danou odpovědnost za děti účastnící se těchto programů.

16. Hoteloví hosté mají volný přístup do bazénu a prostor spa, přičemž služby a ošetření poskytované v prostorách spa jsou zpoplatněny. Vstup do kasina se řídí pravidly kasina, které jsou k dispozici na recepci kasina nebo hotelu. Bližší informace získáte na recepci nebo v informačních materiálech v každém hotelovém pokoji.

17. V prostorách hotelu je zakázáno přenášet nebo skladovat zbraně.

18. Psy a jiná malá zvířata lze ubytovat dle uvážení hotelu, jsou-li zdravá a po dobu pobytu jejich majitele neruší jiné hotelové hosty. Majitel zvířete odpovídá za úklid po zvířeti a nese finanční zodpovědnost za jakékoliv škody na majetku hotelu způsobené jejich domácím zvířetem. Ceny za ubytování domácích zvířat budou účtovány dle platného ceníku. Aktuální sazby poskytne hotelová recepce. Vstup zvířat do prostor bazénu a spa je zakázán.

19. Hoteloví hosté musí dodržovat noční klid od 22:00 do 6:00.

22. V případě ztráty nebo opětovného vydání magnetického klíče bude účtován poplatek 200 Kč.

21. Hotelová recepce poskytuje službu zapůjčení županu za poplatek 50 Kč za jeden župan. Za nevrácený župan bude účtován poplatek 500 Kč.

22. Hosté mají přístup k hotelovému sejfu, který mohou používat dle vlastního uvážení a na vlastní zodpovědnost. Hosté mohou uložit cenné předměty také na recepci.

23. Hotelovým hostům je za poplatek k dispozici garážové parkování. Parkoviště není hlídané a hotel nezodpovídá za škody, osobní majetek ponechán ve vozidle ani za odcizení vozidla. Před hotelem mohou hoteloví hosté parkovat bezplatně.

24. Obsah mini-baru není zahrnut v ceně hotelového pokoje. Konzumaci prosím vyplňte do formuláře, který je k dispozici na pokoji, formulář podepište, předložte na recepci při odjezdu a uhraďte.

25. Hoteloví hosté jsou povinni dodržovat ustanovení tohoto Ubytovacího řádu. V případě porušení Ubytovacího řádu si hotel vyhrazuje právo okamžitě ukončit ubytování hosta. Host je i nadále finančně zodpovědný za veškeré poplatky a škody způsobené do doby jeho předčasného odjezdu.

26. Host je finančně zodpovědný za veškeré škody jím způsobené na hotelovém majetku během jeho pobytu. 

27. V celém hotelu je přísný zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm, včetně zapalování zápalek nebo zapalovačů. Porušení tohoto nařízení je penalizováno jak peněžitou pokutou 5.000 Kč, tak vyloučením z budovy hotelu a zrušením jakékoliv rezervace včetně možnosti využití hotelového zařízení. Osobám, které tyto předpisy poruší, bude účtována plná cena pobytu včetně případných vzniklých škod. Kouření je povoleno pouze ve venkovních prostorách k tomu určených.

28. Hoteloví hosté jsou povinni dodržovat veškerá bezpečnostní opatření, kterými se řídí provoz hotelu a kontakt s dalšími hotelovými hosty, zejména v souvislosti s bezpečím dalších hostů. Kromě tohoto Ubytovacího řádu se práva a povinnosti hotelu a hostů řídí Všeobecnými obchodními podmínkami pro ubytovací služby hotelu Savannah.

29. Veškeré další záležitosti výslovně neuvedené v tomto Ubytovacím řádu se řídí platnými zákony České republiky a interními předpisy hotelu.

30. Vedení hotelu uvítá jakékoliv návrhy hostů, které mohou vést ke zlepšení provozu hotelu a bezpečnosti.

31. Každý ubytovaný host je oprávněn pro účely vyřešení spotřebitelských sporů podat podnět k mimosoudnímu řešení sporu u řídícího orgánu; kontaktní údaje níže:

 

Česká obchodní inspekce

Ústřední inspektorát – Oddělení ADR

Štěpánská 15

120 00 Praha 2

E-mail: adr@coi.cz

Web: https://adr.coi.cz

 

Česká obchodní inspekce je dozorčí orgán dohlížející na ochranu spotřebitelů, jehož činnost se řídí zákonem č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, v platném znění, a jinými zákonnými předpisy. Web stránky České obchodní inspekce jsou: www.coi.cz.

V souladu s ustanoveními §1837, písmeno j), zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ubytovaná osoba, jakožto spotřebitel, není oprávněna odstoupit od smlouvy o ubytování, pokud ubytovací zařízení plnění poskytuje v určeném termínu.

 

Přejeme Vám příjemný pobyt.

Tento ubytovací řád je platný od 1. dubna 2019

   

Ubytovací řád ke stažení

Volejte +420 515 284 084 nebo pište na Reception@hotel-savannah.com

Rezervace